İklim Değişiklikleri ve Gelişmeler

Dünyadaki neredeyse her nokta benzer bir sonuç ve kader ile karşı karşıya. İnsanların ihtiyaç duyduğu kadar değil yalnızca üretim ve tüketim artışı ile iklim adaletsizliği daha büyük boyutlara ulaşıyor. Özellikle ekosistemlerin yok sayılarak ve plansız bir şekilde yatırıma konu olması ile dünyanın yaşanılır bir yer olması daha da zorlaşıyor. Suyun, havanın, toprağın ve doğal kaynakların daha çok harcanması ile iklim değişiklikleri daha kötü boyutlara ulaşmıştır durumdadır. Yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle dünyadaki pek çok topluluk ve devlet daha çok sorun yaşamaktadır. Dünya üzerinde küresel bir sorun olmasına rağmen bazı toplulukları daha derinden etkilemesi ile iklim adaletsizliği ortaya çıkmakta. 

İklim değişikliklerine neden olan faktörler konusunda pek çok kesim uzlaşı içerisinde bulunsa da sanayiye ve enerjiye plansız yatırımlar devam etmektedir. Biz yatırımcılar ise doğanın ve doğal kaynakların verimlilik açısından kritik önemde olduğunu görmek zorundayız. Doğal kaynaklar korundukça ve bu alanda çalışmalar yapıldıkça yönlendirilecek yatırımlar da daha çok başarıya ulaşacaktır. Özellikle dünyada yaşanan iklim krizleri yatırımların yönlendirilmesini engellemektedir. Ancak iklim adaletini sağlayacak çalışmalar sayesinde küresel boyuttaki pek çok yatırım daha geniş kitlelere ulaşacaktır. İklim adaletini sağlamak için ise kömür kullanılarak enerji üretilmesi başta olmak üzere çevre kirliliğine yol açan tüm yatırımlar yeniden düzenlenmelidir. Tüm yatırımlar toplumsal ve ekolojik maliyetleri dikkate alacak özellikte olmalıdır. 

İklim Değişikliklerinin Yol Açtığı Olumsuzluklar

İklim değişiklikleri hangi olumsuzluklara yol açıyor?

İklim değişiklikleri, çevre kirliliği ve doğanın bozulması ile küresel ölçekte pek çok sorun ortaya çıkıyor. Yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle gittikçe normal hale gelen seller, kulaklıklar ve doğal afetler ortaya çıkmıştır  Bu etkiler özellikle geri kalmış toplum ve devletlerde yıkıcı sonuçlar ortaya koyuyor. Bu sonuçlar hem sosyal hem de ekonomik anlamda olumsuz etkileri ile iklim adaletini sağlamada başarısızlık oluşturur. Toplumların arasında farklı grupların oluşması ve ekonomik yük getirmesi nedeniyle iklim değişiklikleri, yatırımcıların dikkat etmesi gereken temel konular arasındadır. 

İklim değişikliklerinin olumsuz sonuçlarından en büyüğü ekonomik yıkıma neden olmasıdır. Yatırımcıları da en çok ilgilendiren boyutu ekonomidir. İklim değişiklikleri nedeniyle sürekli farklı hale gelen koşullar nedeniyle yatırımları yönetmek oldukça zordur. Ayrıca yatırımcılar bu ortamda risk bulunduğu için girişimlerde de bulunmayacaktır. Özellikle geri kalmış toplumlarda bu durum nedeniyle adaletsizlik daha büyük boyutlara yol açacaktır. Ancak bu adaletsizlik yalnızca o bölgeyle sınırlı kalmayacak olup küresel etkilere neden olacaktır. 

İklim Değişiklikleri Yatırımcıları Nasıl Etkiliyor?

İklim değişikliklerinin yatırımcılara olan etkileri

İklim değişiklikleri ekonomi üzerinde söz sahibi olan tüm sektörleri etkileyecek bir güce sahiptir. İklim değişikliklerinin ortaya koyacağı sonuçlar yatırımcıları ve farklı finans kurumlarını etkiler. Ancak iklim değişikliklerinin bölgelere ve sektörlere yansıması Farklı olduğundan eşit etkilenme söz konusu değildir. Özellikle iklim değişiklikleri nedeniyle makro ekonomik değişimler meydana gelebilir. Ancak mikro ekonomik koşullar nedeniyle bazı yatırımcılar olumlu sonuçlar elde edebilirken geneli olumsuz etkilenecektir. Yatırımcılar ve finans kurumları açısından bakıldığında iklim değişikliklerinin aşağı yönlü risk taşıdığını belirtmekte fayda var. Özellikle yatırımcılar açısından gelişmekte olan ülkelerde yaşanacak değişmeler önemli riskler içerir. Bu riskler makroekonomik ve mikro ekonomik etkiler olabilir. Kıyı bölümlerinde sel ve fırtınaların oluşması ya da diğer afetler elektrik üretimini, sanayi faaliyetlerini ve ulaşım koşullarını ciddi şekilde etkiler. İklim değişikliklerinin yatırımcılara yönelik en büyük yansımalarından birisi enerji konusundaki dönüşümlerdir. Özellikle sera gazıyla ilgili emisyon kısıtlamalarının ortaya çıkarılması pek çok enerji santralini etkileyecektir. Bu durumda enerji üretiminde ve yatırımında dramatik düşüşler ortaya koyabilir. Ayrıca tarımsal desende yaşanacak değişimler nedeniyle oldukça yüksek ve değişen gıda fiyatları ortaya çıkabilir. Bu durumda sosyal istikrar tehdit edilebilir ve ekonomik anlamda zorluklar ortaya çıkabilir.

İklim değişiklikleri olumsuz sonuçları nedeniyle pek çok yatırımcıyı ve finans kurumunu riske sokar. Ancak iklim değişikliklerinin farklı fırsatları da sunduğunu belirtmekte fayda var. Özellikle sera gazının etkisi nedeniyle yapılacak emisyon çalışmaları yenilebilir enerji yatırımlarını ve enerji verimliliğini geliştirecek çalışmaları artıracaktır. Bu sayede yatırımcılar yenilebilir enerji kaynaklarını geliştirecek yeni girişimlere başvurabilir. Ayrıca sellerin önlenmesi ya da taşkın koruma çalışmaları nedeniyle şirketlere yönelik yeni yatırım fırsatları ortaya çıkabilir. İklim değişikliklerinin ortaya çıkaracağım sonuçlarla mücadele etmek için gerekli sermayenin önemli bir kısmı yatırımcı ve girişimcilerden sağlanacaktır. Özellikle devletlerin özel sektörle beraber çalışacak olması yeni yatırım alanlarını ortaya çıkaracaktır.

Yatırımcılar İklim Değişiklikleri İle İlgili Nasıl Kararlar Almalıdır?

İklim değişiklikleri ile ilgili alınması gereken kararlar

Yaşanan iklim değişiklikleri kısa ve uzun vadede önemli değişiklikleri gerekli kılar. İklim değişiklikleri nedeniyle çevre ve doğada ortaya çıkan bozulmalar pek çok tedbirin alınmasına neden olmaktadır. Ilk olarak iklim değişikliklerinin önlenmesi ve etkilerinin yavaşlatılması için çalışmalar hızlanacaktır. Özellikle bu anlamda iklim değişikliklerine yönelik yatırımlar yapmak oldukça önemlidir. İklim değişikliklerine yönelik alınacak tedbirler sayesinde hem sektörlerin verimliliği artacak hem de toplumsal karşılığı olacaktır. Yatırımcılar kararlarını hangi yönde verirse toplumların da iklim değişikliğine nasıl yanıt vereceği belirlenmiş olacaktır. Özellikle alt yapı ve enerji üretimi gibi konularda sermaye tahsisinin gerçekleşmesiyle birlikte pek çok çözüm oluşturulabilir. Ancak atılacak adımlar ve yatırımlar planlanan ekonomik ömürlerine göre düzenlenmelidir. Yapılacak yatırımların önümüzdeki birkaç 10 yılı kapsadığını unutmamak gerekir. Yatırımcılar tarafından ortaya konulan kararlar özellikle 2050 yılı ve sonrasında önemli etkiler oluşturacaktır. Bu nedenle altyapıyı geliştirecek fonların kurulması ve altyapı çalışmalarına yönelik yatırımlar oldukça önemlidir.

İklim değişikliğiyle ilgili yapılacak olan çalışmalar özel sektör sermaye sağlayıcıları açısından oldukça önemlidir. Bu konuda devletin ve toplumun bakış açısı da oldukça önemlidir. Dünyanın her bölgesinde iklim değişikliği ve doğanın korunmasıyla ilgili çalışmaların yapıldığından söz edilebilir. Devletlerin bu konuda özellikle özel sektörle birlikte çalışması pek çok yatırımcıyı da ilgilendirir. Bankalar, varlık yöneticileri, sigorta şirketleri, ulusal varlık fonları ve finans kurumları bu değişikliklerin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle yatırımcıların iklim değişikliğine fon sağlayan kurumlara dikkat etmesi gerekir.

İklim Değişikliklerinin Ortaya Çıkaracağı Yatırım Riskleri

İklim değişiklikleri hangi riskleri barındırıyor? 

İklim değişiklikleri nedeniyle ortaya çıkacak sonuçlar öngörülemeyen risklere yol açacaktır. Bu nedenle yatırımcılar ve finans kurumlarının bu risklere karşı hazırlıklı olması gerekir. Özellikle iklim değişikliğine yönelik politikaların geliştirilmesi ile birlikte yatırımlar ciddi anlamda etkilenecektir. Özellikle iklim değişikliklerinin fiziki riskler taşıması nedeniyle politika önlemlerinin alınması gerekir. Fiziksel anlamda şiddetli hava olaylarının ortaya çıkması, batık duruma düşen varlıklar ve gıda güvenliğiyle ilgili riskler nedeniyle yatırımcılar yeni önlemler almalıdır. İklim değişiklikleri tüm sektörleri ve alanları etkileyeceği için büyük bir sermayeye ihtiyaç duyulacaktır. Özellikle sıcaklık artışını önlemek için enerji sektöründe yatırıma 2050 yılına kadar 200 ve 900 milyar arasında yatırımın yapılması gerektiği tahmin ediliyor. Bu yatırım miktarı sorunun büyüklüğünü görmek açısından oldukça önemlidir. Ayrıca sorunun boyutları da değişeceği için yeni sermaye kaynaklarının bulunması gereklidir. Ayrıca yatırım kalıplarında da değişikliğe gitmek gerekebilir. Örnek olarak enerji alanında fosil yakıtlar yerine nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş söz konusu olacaktır. Özellikle son dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar üst düzeye ulaşmıştır. Bu değişim sektördeki pek çok alan için geçerlidir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN