İklim Değişiklikleri Yatırımcıları Nasıl Yönlendiriyor?

İklim değişiklikleri küresel çaptaki sıcaklık artışıyla birlikte dünyadaki iklim sisteminin değişimini tanımlar. İklim değişiklikleriyle uzun vadeli değişimleri içeren bir kavramdır. Bu durumun oluşmasında fosil yakıtların yoğun bir şekilde kullanılması, orman alanlarının kaybı, yanlış tarım uygulamaları ve endüstriyel çalışmalar etkilidir. Bu etkenler genel anlamda karbondioksit ve metan gazı başta olmak üzere sera gazlarının artmasına neden olur. Sera gazlarının artmasıyla birlikte güneşten yayılan ısı daha çok tutulmuş olur. Sene gazları ise  atmosferin alt katmanlarında birikerek daha çok ısı tutulmasına ve küresel ısınmaya sebebiyet verir. İklim değişimlerinin yaşanması sonrasında çöllerin genişlemesi, orman yangınlarının artması, Buzulların erimesi ve doğal afetlerin artması gibi sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu etkiler nedeniyle başta insanlar olmak üzere doğa ve tüm canlılık zarar görmüştür.

İklim değişikliklerinin küresel çaptaki etkileri nedeniyle dünyadaki pek çok kurum ve devlet  pek çok çalışma yürütmektedir. Yapılan bu çalışmalar belirli düzeyde olumlu yansımalar içerse de genellikle artı bir yarar sağlamamaktadır. Özellikle bu alanda gerekli işbirliğinin olmaması nedeniyle yapılan çalışmalar genellikle plansız ve yararsızdır. İklim değişikliği etkilerinin azaltılması ve dünyada yer alan toplulukların daha az etkilenmesi için emisyonların azaltılarak fosil yakıt tüketiminin önüne geçilmesi gerekmektedir. Özellikle enerji konusunda bunun sağlanabilmesi için yatırımcılara da önemli işler düşmektedir. Yatırımcılar dünyadaki bu eğilim nedeniyle farklı enerji kaynaklarına ve potansiyel getiri olanaklarına yönelmektedir. Yatırımcılarda ki bu yönelimle birlikte tüm dünyada kömür ve doğalgazla enerji üreten santrallerin kapatılması söz konusudur. Bu anlamda pek çok yatırımcı da fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmiştir. Bu örnek enerji alanında görüldüğü gibi pek çok farklı alanda da karşımıza çıkabilir.

Yenilenebilir Enerjiye Yönelim

İklim değişiklikleri ile yenilenebilir enerjiye nasıl yönelim olmuştur?

İnsanlar sanayi devrimine kadar hayvan gücü, odun, su ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerji elde etmekteydi. Bu döneme kadar fosil yakıtların kullanımı oldukça nadirdir. Sanayi devrimi sonrasında büyük bir atılım gerçekleşen nüfus nedeniyle yüksek bir enerji talebi söz konusu olmuştur. Bu nedenle fosil yakıtlara bir yönelim olmuştur. Fosil yakıtlara ihtiyacımızın yüksek bir düzeye ulaşması nedeniyle yoğun bir kullanım dönemine girdik. Bu nedenle yoğun insan faaliyetleri, iklim değişikliklerine ve sera gazlarının tutulmasına neden oldu.  sera gazlarının olumsuz etkileri 19. yüzyıl itibariyle başlayıp bugüne kadar etkisini sürdürmüştür. Ancak sera gazlarının yoğunluğunun artması nedeniyle küresel çapta sıcaklıkların ciddi bir seviyede artış gösterdiği görülmüştür. Yüksek sıcaklık değerleri yağışlar, deniz seviyesi üzerinde ve fırtınaların şiddetlenmesine etkili olmuştur. Bu etkilerin sürekli devam etmesi bizi iklim değişikliğiyle karşı karşıya getirmiştir. Bu noktada fosil yakıtlara yatırım yapan ya da bu alandaki girişimleri olan kişiler farklı kaynaklara yönelmeye başlamıştır.

Fosil yakıtların yoğun tüketilmesi nedeniyle  yenilenebilir enerji kaynaklarına Önemli bir yönelim söz konusu olmuştur. Bu alternatif kaynaklar hem iklim değişikliğini önlemede hem de etkilerini azaltmada oldukça etkilidir. Bu kaynakların yatırıma dahil edilmesi ve yeni girişimlerin ortaya çıkarılması ile başarılar sağlanacaktır. Yenilenebilir enerji kaynakları arasında bioenerji, güneş, jeotermal, hidro, rüzgar ve okyanus enerjisi sayılabilir.  Bu enerji kaynaklarına tüm dünyada önemli bir yönelim söz konusudur. Pek çok devlet ve kuruluş bu enerji kaynaklarına ciddi yatırımlar yapmaktadır. Bu kaynaklardan en iyi yararlanmak için yeterli tesislerin oluşturulması ve kapasitenin artırılması gerekmektedir. Bu durumun sağlanmasında ise yatırımcıların kaynaklarına önemli bir gereksinim duyulur. Yatırımcılar da dünyada yaşanan bu değişimin nedeni ile fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmaya yönelmektedir. Gelecek yıllardan başlayarak önümüzdeki 50 yıllık süreçte yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük bir ivme kazanacağını söyleyebilirim.

İklim Dostu Teknolojilere Yönelim

İklim dostu teknolojilere yönelim neden önemlidir?

İklim değişikliklerinin en önemli etkilerinden birisi de çevre ve iklim dostu teknolojilere yönelmenin gerçekleşmesidir. Günümüzde kullanılan pek çok teknoloji, etkileri nedeniyle iklim değişikliklerine neden olabiliyor. Bu anlamda iklim ve çevre dostu teknolojilere geçiş yapılması gereklidir. Bu anlamda özellikle teknoloji yatırımcılarına yeni roller düştüğünü düşünüyorum. Teknoloji yatırımcıları artık yeni bir perspektif ve bakış açısı geliştirerek geleceğe dönük adımlar atmalıdır. Özellikle tüm dünyada iklim değişikliğine yönelik çalışmalar yapıldığı düşünülürse teknoloji yatırımcılarının burada önemli bir katkısı olacaktır. Özellikle yeni ve çevre dostu teknolojilerin geliştirilmeye çalışılması önemli katkılar sunacaktır. Dünyadaki bu geçiş nedeniyle iklim dostu teknolojilere yatırım yapan firma ve şirketler önemli bir atılım gerçekleştirebilir. Bu nedenle yatırımcıların bu teknolojilere yönelebileceğini düşünüyorum.

Teknoloji yatırımcıları iklim değişikliklerinin ortaya koyduğu zorluklar nedeniyle yeni fırsatlar elde edebilir. Özellikle devletlerin ve toplulukların bu teknolojileri kullanması ile birlikte sürdürülebilirliğin artacağını düşünüyorum. Bu teknolojiler arasında güneş enerjisini kullanan piller, akıllı duş başlıkları, takas edilebilir enerji alanları ve enerji depolama alanları sayılabilir. Ayrıca karbon yakalama ve biyo enerjinin de önemli bir gelişim göstereceğini düşünüyorum. Yatırımcılar yüzer rüzgar teknolojilerine yatırım yaptıkça ve yeşil hidrojeni geliştirdikçe iklim değişikliklerine yönelik önemli çalışmalar yapılmış olacaktır. Özellikle bu alanda yeni geliştirmelerin yapılması ve kullanım alanlarının geliştirilmesi ile yeni başarılar kazanılabilir. Ancak bu geliştirme ve yatırımların bilimsel çalışmalar sonrasında yapılıyor olması gerekir. Bilimsel dayanağı olmadan ve ARGE çalışmaları yapılmadan herhangi bir planlama başarıya ulaşamayacaktır.

Geri Dönüşüme Yönelik Yatırımlar

Geri dönüşümün yatırımcılar açısından değeri

İklim değişikliğinin önemli kaynaklarından birisi kimyasal atıklar ve geri dönüştürülebilmesi zor olan maddelerdir. İnsanlar günlük yaşam içerisinde geri dönüştürülebilir özelliği olan pek çok materyal kullanır. Bu materyaller arasında plastikler, naylonlar ve ambalajlı ürünler sayılabilir. İnsanların geri dönüştürülebilir bu ürünlerle ilgili farkındalığı yeterince geliştirilmemiş olsa da yatırımcılar bu durumu önemli bir fırsat olarak görebilir. Ürünlerin geri dönüştürülebilmesi nedeniyle kaynak israfının engellenmesi ile birlikte önemli bir getiri oluşturulmuş olacaktır. Geri dönüşümün hızlandırılması ve geliştirilmesi için kurumlarla işbirliği yapmak oldukça önemlidir. Yatırımcılar geri dönüşümle ilgilenen ve bu alanda girişimler yapan şirketlerle işbirliği kurabilir. Geri dönüşüm teknolojileri ile birlikte ilgili tesislere yapılacak yatırımlar önemli başarılar elde edebilir. Özellikle bir yatırımcı olarak gelecekte geri dönüşümün önemli bir başarı kazanacağını düşünüyorum.

Nitelikli Tarım Uygulamalarına Yönelim

Nitelikli tarım uygulamalarının yatırımcılara etkisi nedir?

İklim değişikliği ve etkileri ile mücadelede etkili tarım uygulamalarının kullanılması önemli bir yerdedir. Özellikle tarımda sulama büyük bir problem oluşturmaktadır. Tarım alanında suyun kontrolsüz bir şekilde kullanılması nedeniyle büyük bir kaynak israfı söz konusudur. Sulamanın yanında gübreleme ve tarım teknolojileri de iklim değişikliğinin önemli faktörleri arasında yer alır. Bu etkiler nedeniyle gelecekte verimliliği artıracak ve iklim dostu uygulamalar önemli bir yer tutacaktır. Tarımın gıda güvenliğiyle de önemli ilişkisi bulunduğundan gelecekte yatırımcıların önemli bir kısmının tarım alanında yer alacağını düşünüyorum. Özellikle tarım alanında yeni akıllı teknolojilerin geliştirilmesi ve uygun sulama yöntemlerine geçilmesiyle birlikte gerekli çözümler sağlanmış olabilir. Bu kapsamda yatırımcıların tarım girişimlerini desteklemesi ve tarım teknolojilerine yatırım yapması doğru olacaktır. Ayrıca yeni toprak işleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve bu alandaki yatırımların genişlemesi ile önemli bir ilerleme olacaktır. Bu kapsamda yatırımcılar gelecekte önemli bir sorun haline gelecek tarıma yatırım yaparak başarı elde edebilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN