Öz Sermaye Yönetimi Ve Borsa İşlemleri

Sermaye finans ve muhasebede yaygın bir şekilde yer alan kavramlardan birisidir. Sermaye ile para genel anlamda  birbiri için kullanılan 2 farklı terimdir. Ancak bu 2 kavram arasında bazı farklılıklar da söz konusudur. Şirketlerin ve yatırımcıların sermaye konusunda bilgi sahibi olması muhasebe işlemlerini yönetmek açısından oldukça önemlidir. Özellikle sermayeyi etkileyen faktörler hakkında bilgi ve deneyim elde etmek finansal işlevleri anlamak adına gereklidir. Sermaye bir şirketin kaynağını oluşturan ya da finansal varlıklarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Sermaye, öz sermayenin finanse edilmesi ya da borçlanma yoluyla elde edilebilir. Şirketler ve kurumlar sermaye sayesinde bir iş süreçlerini yönetebilirler. Şirketler ve işletmeler finansal büyümeyi sağlamak için sermayeye sahip olmalıdır. Bir şirketin sermayesi öz sermaye ile borçların birleşik tutarını ifade eder. Şirketler sermayeyi öz sermaye ile borçların arasında denge oluşturmak için kullanmaktadır. Dengeli sermaye yapısı sayesinde hem kar artar hem de sermaye büyümesi gerçekleşmiş olur.

Öz sermaye yönetimi için hangi süreçlere ihtiyaç duyulur?

Şirketler ve işletmeler sermaye yapıları sayesinde gelişmelerini sürdürürler. Şirketlerin yatırımları gerçekleştirebilmesi ve büyüyebilmesinde sermaye oldukça etkin bir faktördür. Özellikle bir şirkete yönelecek olan yatırımcılar için sermaye önemli kıstaslardan birisi olabilir. Borsa işlemlerinde kar elde etmek isteyen yatırımcılar öz sermayesi yüksek olan şirketleri tercih edebilir. Bu sayede büyüme potansiyeline sahip olan ve yatırımlar yapan şirket sayesinde önemli getiriler sağlanabilir. Şirketlerin yeni girişimlerde bulunabilmesi ve değişim süreçlerine dahil olabilmesi için iyi bir sermaye yönetimine ihtiyaç vardır. Şirketler için sermaye denildiğinde işletme, özel, borç ya da öz sermaye kastedilir. Bir şirketin sermayesinden bahsettiğimizde bu sermaye türlerinin tamamını kapsayacak şekilde bir ifade kullanılmıştır. Şirketlerin gelecekte var olabilmesini için öz sermaye yönetimi konusunda önemli süreçlerin takip edilmesi gereklidir.

Öz Sermaye Yönetiminin Önemi Nedir?

Öz sermaye yönetimi nasıl sağlanır?

Öz sermaye şirketlerin sahip olduğu öz kaynak olarak da ifade edilir. Öz sermaye ile bir şirketin ortaklarının şirket üzerindeki payını ifade eder. Öz kaynaklar bir şirketin tüm sorumluluklarının işletme varlıkları üzerinden indirilmesi durumu için oluşan haklara verilen isimdir. Öz sermaye ortakların beraber yaptıkları yatırımlara, karlara ve zararlara yönelik yapılan bir hesaplamadır. Öz kaynak ile şirketin sahip olduğu temel hisseler sermayenin önemli bir kısmını oluşturur. Öz sermayenin önemli bir kısmını ifade eden kamu sermayesi borsada yer alan hissedarlardan kaynaklanır. Özel sermaye ise özellikle belirli yatırımcılardan kaynaklanmaktadır. Öz sermaye ile bir şirketin genel değeri temsil edilmektedir.

Öz sermaye yönetimi ise şirketin sahip olduğu temel kaynağı ne kadar koruduğunu gösterir. Şirketin kendi kaynaklarını koruyabilmesi sayesinde gelişimi ve kârlılığı artmaya devam edecektir. Bu nedenle öz sermaye yönetimine önem veren şirketler değer görmeye ve gelişmeye devam ederler. Öz sermaye yönetimini iyi bir şekilde sağlamak ise süreci iyi bir şekilde yönetmekle mümkün olacaktır. Şirketin öz kaynaklarını koruyan bilmesinde yıl içerisinde yaptığı yatırımları nasıl yönlendirdiği ve ne kadar kar elde ettiği oldukça önemlidir. Bir şirketten yıllık olarak beklenen öz sermayesinin üzerinde kar elde etmesi ve öz sermayesini artırabilmesidir. Öz sermaye yönetimi iyi olan şirketlere diğer pek çok yatırımcı da rağbet göstermektedir. Bu nedenle bir şirketin öz sermayesini korumak için adımlar atması ve süreci tamamıyla kontrol altında tutması gerekir.

Öz Sermayenin Borsa Açısından Önemi

Öz sermaye ve şirketler için önemi

Borsadan yer alan şirketler yatırımcılar tarafından büyüme eğiliminde oldukları için tercih edilirler. Borsada işlem yapan yatırımcılar şirketleri inceleyerek hisse senedi alımı yaparlar. Borsada en çok rağbet gören ve işlem hacmi en yüksek olan hisselere bakıldığında öz sermayesiyle öne çıkan firmaların olduğunu görebiliriz. Yatırımcılar işlemlerini yönlendirirken şirketin ne kadar öz sermaye kaynağına sahip olduğunu ve bilançosunda öz sermaye üzerinde bir kar elde edip etmediğini kontrol eder. Öz sermayesiyle öne çıkan firmaların borsada yoğun şekilde işlem gördüğünü ve işlem hacminin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu şirketler genellikle güvenilir olarak görülür ve hisse alımı sonrasında kâr elde edileceği düşünülür. Bu nedenle bir şirketin borsada etkin bir şekilde yer alabilmesi için öz sermaye yönetimine sahip olması gerekmektedir.

Yeni yatırımlar yapan ve sürekli girişimde bulunan firmalar öz sermayesini büyük oranda artıracaktır. Özellikle borsaya güven veren şirketlere önemli bir yönelim olacağı için yatırımcılar uzun süre şirketin hisselerinde bekleyecektir. Borsada yüksek düzeyde yatırımcıya sahip olmak ve yatırımcıların yüklü miktarda parayla şirket hisselerini satın alması öz sermaye üzerinde oldukça etkilidir. Ancak şirket hisselerinin spekülasyondan uzak ve güven verici bir fiyat istikrarında olması gerekir. Bunu sağlamak için ise tüm yatırımcılara iş süreçlerini iyi bir şekilde aktarmak ve yapılan girişimleri göstermek gerekir. Ayrıca şirket önemli bir üretim alanında faaliyet gösteriyorsa ürünlerin tanıtılması şeklinde yapılacak etkinlikler yatırımcıları çekebilir. Tüm bu ayrıntılarla birlikte öz sermaye yönetimi konusunda borçlara da dikkat etmek gerekir. Şirketin sahip olduğu borçlar öz sermaye yönetimini olumsuz şekilde etkiler. Şirketin bilanço dönemi içerisinde yeni borçlar alması ve yüksek krediler ödemesi yatırımcılar açısından olumsuz şekilde algılanır. Alınan borçların özellikle öz sermaye üzerinde negatif etkisi oluşuyorsa şirket olan güven azalabilir.

Öz Sermaye Karlılığı Neyi İfade Eder?

Öz sermaye kârlılığı neyi ifade eder?

Bir şirket açısından en önemli finansal sonuçlardan birisi öz sermaye kârlılığı olarak ifade edilir. Özellikle şirkete hissedar olan yatırımcılar için öz sermaye kârlılığı oldukça önemli sonuçlardan birisidir. Öz sermaye karlılığı temelde şirketin hisselerine sahip olan yatırımcıların elde ettikleri toplam kârı ölçmek için kullanılır. Öz sermaye karlılığı iyi bir düzeyde ise yatırımcılar şirkete yatırım yaptıkları için etkili olduklarını gözlemlerler. bu nedenle güvenilir bir şirketin bilanço dönemi sonrasında öz sermaye karlılığına erişmesi beklenir. Karlılık elde edildiği için yapılan yatırımlar etkili bir şekilde kullanılmış ve iyi sonuçlar alınmıştır. Öz sermaye kârlılığı yanında azalma meydana gelen şirketlerde ise önemli bir sorunun olduğundan bahsedilebilir. Çünkü yatırımcılar hissedar oldukları şirketin en az bir yıllık süreçte önemli bir getiri sağlamalarını beklerler. Bu nedenle öz sermaye karlılığını arttıracak yatırımlara yönelmek ve verimliliği artırmak oldukça önemlidir.

Bir şirketin öz sermaye karlılığını artırmak için iş süreçlerini iyi bir şekilde düzenlemesi gerekir. Özellikle öz sermaye yönetimi oluşturulacaksa bu iş süreçlerine ve yatırımlara büyük bir önem verilmelidir. İş süreçlerinin iyi bir şekilde yönetilmesi ve yatırımların en iyi performansı gösterebilmesi için analizlere dayanan çalışmaların yapılması doğru olacaktır. Bu süreç sonrasında öz sermaye kârlılığı ortaya çıkacak ve şirkete duyulan güven önemli ölçüde artacaktır. Öz sermaye kârlılığı yaşamış olan bir şirket büyüdüğünü tüm hissedarlarına ispatlar. Öz sermaye kavramı bir şirket için aynı zamanda defter değeri olarak da ifade edilir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere,

Anıl UZUN